Giới thiệu

Hội Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp

22/08/2017
Giới thiệu tổng quan quá trình hình thành và phát triển của Hội Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp.
Hội Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp là tổ chức kết nối, tập hợp các đơn vị kinh doanh hoạt động trên địa bàn quận.

Cơ Cấu Tổ Chức

03/08/2016
Giới thiệu cơ cấu tổ chức, phân công nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Hội Doanh Nghiệp quận Gò Vấp