Hội Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp

Giới thiệu tổng quan quá trình hình thành và phát triển của Hội Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp.

Hội Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp là tổ chức kết nối, tập hợp các đơn vị kinh doanh hoạt động trên địa bàn quận.

Hội doanh nghiệp Quận Gò Vấp (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức tự nguyện của các công dân, tổ chức có cùng mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đoàn kết, tập hợp các đơn vị tổ chức kinh doanh, các doanh nghiệp trong Quận không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của hội viên, tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Quận, của đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, lực lượng doanh nghiệp trong Quận đang từng bước phát triển, trưởng thành và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Hội các nhà doanh nghiệp Quận Gò Vấp tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tài năng và sức trẻ, đoàn kết cùng phấn đấu cho sự phồn vinh của đất nước.

Hội hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và theo Điều lệ Hội. Hội chịu sự lãnh đạo của UBND Quận Gò Vấp, Hội quan hệ, hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết hoặc công nhận, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế.

  •  Tên chính thức: Hội Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp

  •  Tên giao dịch trong nước: Hội Doanh Nghiệp Quận Gò Vấp

  •  Tên giao dịch nước ngoài: Go Vap Business Association

  •  Tên viết tắt: GBA  

  • Địa chỉ trụ sở: 23 đường số 9, P.16, Q. Gò Vấp, TP. HCM

  • Điện thoại: 028 66800900

  • email: hdn.govap@gba.org.vn

  • Ngày thành lập : 09/09/2005.

  • Số lượng hội viên hiện tại: 114

  • Chủ tịch đương nhiệm: Ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc công ty CP Đào Tạo & Tư Vấn Giải Pháp Thương Mại Thiên Minh