Áp dụng lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng từ 1/5 20/05/2016

Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, những người thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu5 được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Theo Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung vừa được Chính phủ ban hành ngày 12/4, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng,


Mức lương tối thiểu chung nêu trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, những người thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu5 được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu chung quy định trên được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định. Bên cạnh đó, còn dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6. Các quy định nêu tại Nghị định được tính hưởng từ ngày 1/5.