UBND Quận triển khai quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 15/08/2016

Từ tháng 8 năm 2016, UBND Quận triển khai quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ

Theo Quyết định số 1471/QĐ-BCT ngày 15.4.2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành thủ tục hành chính mới quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, UBND Quận triển khai thực hiện quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ từ tháng 8 năm 2016, cụ thể như sau:

1. Trình tự thực hiện:

- Các cơ sở sản xuất sản phẩm thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đăng ký hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm với Cơ quan do  Ủy ban  nhân dân  các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện (sau đây gọi là Cơ quan cấp Giấy chứng nhận);

-  Các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực  phẩm  trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho Cơ quan cấp Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

 

Quầy thực phẩm của Công ty Vissan luôn đảm bảo an toàn vệ sinh cho người tiêu dùng

- Trình tự cấp Giấy chứng nhận:

* Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm  quyền  có  trách  nhiệm  tổ  chức  kiểm  tra  tính  hợp  lệ  của  hồ  sơ;  trường  hợp  hồ  sơ không hợp lệ, cơ quan có  thẩm quyền  phải có văn bản thông báo và yêu cầu cơ sở bổ sung hồ sơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung hồ  sơ  mà  cơ  sở  không  có  phản  hồi,  cơ  quan  có  thẩm  quyền  cấp  Giấy  chứng  nhận  có quyền hủy hồ sơ.

* Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở: Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức  thẩm định  thực tế tại cơ sở. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp trên ủy quyền thẩm định thực tế tại cơ sở cho cơ quan có thẩm  quyền  cấp  dưới  phải  có  văn  bản  ủy  quyền.  Sau  khi  thẩm  định,  cơ  quan  có  thẩm quyền cấp dưới phải gửi kết quả thẩm định về cho cơ quan thẩm quyền cấp trên để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận; Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc cơ quan được ủy quyền  thẩm định  ban hành quyết định thành lập. Đoàn thẩm định gồm từ 3 (ba) đến 5 (năm) thành viên, trong đó phải có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên làm công tác chuyên môn hoặc quản lý về  an  toàn  thực  phẩm (đoàn  thẩm định, thực tế tại cơ sở được mời chuyên gia độc lập có chuyên môn  phù hợp  tham gia).  Trưởng đoàn thẩm định chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở.

* Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở: Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở; Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở theo quy định.

* Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở: Kết quả thẩm định phải ghi rõ “Đạt” hoặc “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” vào Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm theo Mẫu 3a quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT; Trường hợp  “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện” phải ghi rõ  lý do trong Biên bản thẩm định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện”, thời hạn khắc phục tối đa là 60 (sáu  mươi) ngày. Sau khi đã khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định, cơ sở phải nộp báo cáo kết quả  khắc  phục  theo  Mẫu 4 quy định  tại  Phụ  lục  IV  ban  hành  kèm  theo  Thông  tư  số 58/2014/TT-BCT về cơ quan có thẩm quyền để tổ chức thẩm định lại theo quy định. Thời hạn thẩm  định  lại  tối  đa  là  15  (mười  lăm) ngày  làm việc tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được báo cáo khắc phục; Nếu kết quả thẩm  định  lại vẫn “Không đạt”, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận; Biên bản thẩm định thực tế tại cơ sở được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, Đoàn thẩm định giữ 1 (một) bản và cơ sở giữ 1 (một) bản.

* Cấp Giấy chứng nhận: Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi có kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở là “Đạt”, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở theo Mẫu 4 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đóng thành 1 quyển, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu 1 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT-BCT;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

c) Bản tự đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất thực phẩm theo Mẫu 2 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 57/2015/TT- BCT;

d) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

đ) Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (bản sao có xác nhận của cơ sở).

3. Thời hạn giải quyết:

Trong 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29.10.2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

NGUYỄN LÊ (trích dẫn)

Nguồn: http://govap.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=Th%C3%B4ng+tin+kinh+t%E1%BA%BF+-+t%C3%A0i+ch%C3%ADnh&ItemID=4954&Mode=1